FBDHNO

Foreningen til Besigtigelse af Danmarks Historiske og Naturskønne Områder

Danmarkskort
Tidligere udflugter Medlemssiderne Næste års udflugt Positur Startsiden

Vedtægter for

Foreningen til Besigtigelse af Danmarks Historiske og Naturskønne Områder.
Således vedtaget på generalforsamlingen 13. juni 2009


Indhold


 1. Formål
 2. Optagelse
 3. Eksklusion
 4. Bestyrelsen
 5. Generalforsamling
 6. Andre arrangementer
 7. Foreningens midler
 8. Opløsning

§1:  Formål


1.1

Foreningen er indstiftet i 1992, og har som formål at fremme og dyrke kendskabet til Danmark - specielt til de historiske og naturskønne områder, samt at opbygge og bevare sammenholdet og venskabet medlemmerne imellem.

1.2

Hensigten er at besigtige mindst eet nationalt Historisk og/eller Naturskønt Område om året.
Denne besigtigelse finder sted i den anden weekend i juni, omfattende - men ikke begrænset til - lørdag eller søndag.

§2:  Optagelse


2.1

Deltagere i stiftende generalforsamling er automatisk medlemmer, med mindre dette strider mod disses ønsker.

2.2

Personer der ønsker optagelse i foreningen, retter henvendelse til foreningens bestyrelse. Optagelse kan kun finde sted ved deltagelse i den årlige generalforsamling, hvor mindst ¾ af de fremmødte medlemmer skal stemme for optagelse.

2.3

Optagelse i foreningen kan kun ske, hvis den interesserede person indvilliger i mindst én gang at varetage forpersonskabet i foreningen og dermed arrangere den årlige besigtigelse og generalforsamling.

2.4

Deltagelse i foreningens arrangementer er endvidere betinget af seriøs interesse i foreningens formål samt ønske om optagelse i foreningen.

2.5

Medlemmer har pligt til at melde adresseændring til aktuelle forperson eller den øvrige bestyrelse.

2.6

Afkom af eksisterende medlemmer, er født associerede medlemmer af foreningen. Når børnene når skelsår og alder (defineret som: Alm. stemmeret opnået) kan børnene på en generalforsamling søge om optagelse som fuldgyldige medlemmer af foreningen.


§ 3:  Eksklusion


3.1

Når et medlem forsætligt modarbejder foreningen eller gør sig skyldig i en - i den offentlige mening - vanærende handling, kan vedkommende af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

3.2

Et ekskluderet medlem kan dog appellere til den første efterfølgende generalforsamling, der da vil afgøre sagen inappellabelt.

3.3

Kvalificeret flertal i bestyrelsen kan ekskludere et andet medlem af bestyrelsen.


§4:  Bestyrelsen


4.1

Bestyrelsen består af følgende:

 • foreningens forperson
 • foreningens kasserer
 • foreningens ceremonimester

  Disse personer vælges til bestyrelsen på den årlige generalforsamling - for maksimum et år ad gangen.

  4.2

  Foreningens forperson varetager og arrangerer den årlige besigtigelse og generalforsamling.
  Forpersonen er ansvarlig for indkaldelse til dette arrangement med mindst 1 måneds varsel samt for modtagelse af tilmeldinger.

  4.3

  Forpersonen står for det endelige valg af besigtigelsesemner.

  4.4

  Forpersonen er ansvarlig for, at der på besigtigelsen medbringes materiale vedrørende det besigtigede område. Materialet skal forefindes i en mængde, der tillader at alle deltagere kan få adgang til det.

  4.5

  Forpersonen er ansvarlig for koordinering af transport, således at alle deltagere kan transporteres til besigtigelsesområdet.

  4.6

  Formanden er ansvarlig for medbringelse af kage til generalforsamlingen.


  4.7

  Foreningens kasserer (uden portmonæ) er ansvarlig for, at foreningen på intet tidspunkt har økonomiske midler til sin rådighed - samt at nægte at modtage midler.

  4.8

  Foreningens ceremonimester er ansvarlig for, at behørigt imponerende emner under besigtigelsen bliver tildelt den nødvendige applaus.

  4.9

  Ceremonimesteren er endvidere ansvarlig for, at der til generalforsamlingen er opstillet en liste over særligt værdige Historiske og Naturskønne Områder, således at der blandt disse kan udvælges et til modtagelse af FBDHNO-prisen.

  4.10

  Ceremonimesteren er ansvarlig for afstemningen vedr. FBDHNO-prisen på general forsamlingen.

  § 5:  Generalforsamling


  5.1

  På enhver generalforsamling fungerer forpersonen som dirigent.

  5.2

  Den ordinære generalforsamling afholdes på besigtigelsesdagen under eftermiddagskaffen - og er pr. definition altid lovligt indkaldt.

  5.3

  Forpersonen kan med minimum 14 dages varsel indkalde til extraordinær generalforsamling - hvorefter man kun kan håbe på, at medlemmerne vil dukke op !


  5.4

  Dagsorden for ordinær generalforsamling omfatter mindst følgende punkter:

  1. Forpersonens beretning om det forgangne år og det besigtigede område
  2. Kasserens beretning om foreningens økonomiske situation
  3. Uddeling af FBDHNO-prisen - forestået af ceremonimesteren
  4. Optagelse af nye medlemmer
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af forperson, kasserer og ceremonimester
  7. Valg af revisor - kandidater til denne post er medlemmernes dyr
  8. Forslag til næste års besigtigelsesområde
  9. Eventuelt

  5.5

  Ved generalforsamlingen og ved andre arrangementer afgøres alt ved simpel stemmeflertal.

  Undtaget herfor er pkt. 4 (se §2.2)

  5.6

  Ved stemmelighed er den fungerende forpersons stemme afgørende.


  §6:  Andre arrangementer


  6.1

  Såfremt bestyrelsen eller andre medlemmer finder det ønskeligt, kan der afholdes andre arrangementer i foreningens navn.

  6.2

  Supplerende arrangementer skal varsles skriftligt senest 14 dage inden arrangementets afholdelse.
  6.3

  Nye medlemmer kan ikke optages ved supplerende arrangementer, men interesserede kan deltage med henblik på eventuel senere optagelse.

  §7:  Foreningens midler


  7.1

  Foreningen har ingen midler.

  7.2

  Medlemmerne skal selv finansiere og medbringe madkurv inkl. drikkevarer til generalforsamlingen. Transport afregnes internt mellem medlemmerne

  §8:  Opløsning


  8.1

  Opløsning kan kun ske, når ¾ af medlemmerne på to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.